Οικονομική κρίση (Γαλλία-Ιταλία-Ισπανία)+κρίση ενημέρωσης (ACTA-SOPA-PIPA-CISPA 101)=…

Η κυβέρνηση της Ισπανίας ανακοίνωσε μέτρα ύψους 10 δις ευρώ (υγεία και παιδεία). Οι αγορές θεώρησαν ότι η ύφεση στην Ισπανία θα μεγαλώσει και αύξησαν τα επιτόκια δανεισμού.

Στην Ιταλία ο Μόντι , αφού έφτασε μέχρι την Κίνα για επενδύσεις και αφού έκοψε μισθούς , συντάξεις και κοινωνικές παροχές , βλέπει τα επιτόκια δανεισμού να ανεβαίνουν.

Η Ευρωπαική Κεντρική Τράπεζα λέει πως για την άνοδο επιτοκίων δανεισμού φταίνε οι καθυστερήσεις των κυβερνήσεων .

Οι αγορές δείχνουν πως οι διαρθρωτικές αλλαγές φέρνουν ύφεση.

Οι κυβερνήσεις παίρνουν μέτρα , τα μέτρα προκαλούν ύφεση άρα το σχέδιο της Ε.Κ.Τ. και της Γερμανίας μας οδηγεί σε λάθος δρόμο.

Φτάσαμε στο σημείο που ακόμα και αυτοί που υποστηρίζουν την Ευρωπαική Ένωση και το ευρώ αρχίζουν να αμφιβάλουν.

Δείτε τι έγινε στην Ελλάδα:

Η αναξιοπιστία του κράτους δημιούργησε κρίση δανεισμού. Η  κρίση δανεισμού έφερε κρίση ρευστότητας. Η κρίση ρευστότητος έφερε περιοριστικά μέτρα (μειώσεις μισθών , συντάξεων , κοινωνικών παροχών). Τα περιοριστικά μέτρα έφεραν ύφεση. Η ύφεση έφερε και άλλα μέτρα. Τα άλλα μέτρα έφεραν περισσότερη ύφεση.

Η Ελλάδα μπήκε στον κύκλο και κυνηγάει την ουρά της.

Το ίδιο γίνεται και με την Ιρλανδία , την Πορτογαλία , την Ισπανία , την Ιταλία , την Ολλανδία και όποια  άλλη χώρα (όλες) ασκεί περιοριστική πολιτική.

Η Γερμανία , μέχρι στιγμής δεν έχει θιγεί σχεδόν καθόλου.

Όμως στην Ευρωπαική Ένωση , που τα περισσότερα κράτη έχουν πρόβλημα , κανείς δεν μένει αλώβητος. Η Γερμανία θα πληρώσει , στο τέλος , για όλους.

Προβλέπω ότι μετά τις εκλογές στη Γαλλία (ανεξάρτητα το ποιος θα βγει πρόεδρος) οι  αγορές θα της επιτεθούν άγρια.

Θεωρώ πως μετά την Ελλάδα , Πορτογαλία , Ιρλανδία η επόμενη χώρα που θα αντιμετωπίσει τεράστιο οικονομικό πρόβλημα θα είναι η Γαλλία και σχεδόν ταυτόχρονα η Ιταλία και Ισπανία .

Αν η Ε.Ε. ακολουθούσε την Μ.Βρετανία και δεν υπήρχε κοινό νόμισμα  δεν θα υπήρχε αυτού του είδους η κρίση.

Είναι φανερό ότι ο καπιταλισμός έχει τεράστιο πρόβλημα . Για αυτό φταίνε οι νέες μορφές επενδύσεων που δεν υπήρχαν μέχρι την δεκαετία του 70 (παράγωγα , μόχλευση , ανεξέλεγκτη δράση  χρηματιστηριακών ομίλων).

Μια οικονομική αστάθεια σε Γαλλία , Ιταλία και Ισπανία θα σημάνει το τέλος του ευρώ , την κατάρρευση του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος και της εξάπλωσης της κρίσης…παγκόσμια.

Η οικονομική εξαθλίωση θα φέρει εξεγέρσεις – επαναστάσεις. Οι κυβερνήσεις για να μην επαναστατήσουν οι λαοί τους , θα ανακαλύψουν εσωτερικούς και εξωτερικούς εχθρούς. Θα ξεκινήσουν τοπικοί πόλεμοι στην αρχή και γενικευμένο μετά.

Πιστεύω πως είναι πολύ αργά για να προλάβουμε να αλλάξουμε τις καταστάσεις. Οι Γαλλικές εκλογές είναι τις επόμενες εβδομάδες και οι Αμερικανικές το φθινόπωρο.

Οι κυβερνήσεις και οι δεξαμενές σκέψεις που χρησιμοποιούν έχουν καταλάβει καλά που οδηγείται  η κατάσταση. Ξέρουν ότι το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να περιορίσουν την ενημέρωση των πολιτών.

Πέρασαν λοιπόν μια σειρά νόμων (ACTA , SOPA , PIPA , CISPA 101) για εμπορικούς υποτίθεται λόγους , ώστε να μπορέσουν να ελέγξουν την ροή των πληροφοριών.

Αυτό που σήμερα ονομάζεται πνευματική και εμπορική ιδιοκτησία (ACTA ) , αύριο θα ονομάζεται απαγόρευση αναπαραγωγής πληροφοριών.

Οι απόψεις και οι γνώμες δεν θα μπορούν να διακινούνται στους πολίτες άλλων κρατών (PIPA). Το κάθε κράτος θα έχει το δικό του επίσημο δίκτυο πληροφόρησης που θα είναι εντελώς διαφορετικό από των άλλων κρατών . Όταν οι πολίτες θα έχουν ως μοναδική πηγή πληροφόρησης την επίσημη κρατική , τότε μπορούν πολύ εύκολα οι κυβερνήσεις να κατασκευάσουν εσωτερικούς και εξωτερικούς εχθρούς. (Τα έχουμε διαβάσει όλα αυτά στο ”1984” του G.Orwell).

Καταρχήν θα πρότεινα να ασχοληθούμε με το θέμα της ελεύθερης διακίνησης πληροφοριών και αν στρέψουμε εκεί την προσοχή μας τώρα.

Αν καταφέρουμε να παρακάμψουμε τα ACTA , SOPA , PIPA , CISPA 101 τότε θα μπορέσουμε ενημερωμένοι τουλάχιστον να παλέψουμε ενάντια στη νέα παγκόσμια δικτατορία που θέλει να μας επιβληθεί.

 

#thegameagainsthumanity

#thegameagainstGreece

Economic crisis(France-Italy-Spain)+ Information in crisis(ACTA-SOPA-PIPA-CISPA 101)=…

The Spanish government announced measures totaling 10 billion euros (health and education). The markets thought that the recession in Spain will grow and increased interest rates.

In Italy, Monty, having come to China for investment and as he cut wages, pensions andsocial benefits, see the interest rates go up.

The European Central Bank considers that governments are responsible, because theyare slow to take action.

The markets show that the structural changes brought recession.

Governments are taking measures , as measures depress , so the ECB and Germany’s plan leads us astray.

We reached the point where even those who support the European Union and the euroare beginning to doubt.

Look what happened in Greece:

The unreliability of the State  created debt crisis. The crisis brought lending liquidity crisis. The crisis of liquidity has brought restrictive measures (reductions in salaries, pensions, socialbenefits). The restrictive measures brought recession. The recession has brought other measures. The other measures have brought more recession.

Greece has entered the circle and chasing her tail.

The same happens with Ireland , Portugal , Spain , Italy , Holland and any other country (all) that exercises a tight policy.

Germany has so far not been affected at all.

But in the European Union , where most states have  problems , no one is left unharmed. Germany will pay in the end for everyone.

I predict that after the elections in France (no matter who will come as president ) the markets will attack ferociously.

I think after Greece , Portugal , Ireland , the next country facing enormous economic problem will be France and almost the same time  Italy and Spain.

If the EU followed the UK and there was no common currency there would  not be this kind of crisis.

It is obvious that capitalism is a huge problem. For this blame the new forms of investment that did not exist until the late 70’s (derivatives , leverage , unrestrained action of stock  groups).

An economic instability in France, Italy and Spain will mean the end of the euro, the collapse of the global financial system and the spread of the crisis … worldwide.

The economic misery will bring uprisings – revolutions. Governments in order not to revolutionize their people , will discover internal and external enemies. Local wars will start at the beginning and then generalized.

I think it is too late to prevent changing situations. The French elections are the next weeks and in the U.S. in the fall.

Governments and the think tanks of  them have well understand to where the situation is driven. They know that all they can do is to limit public information.

Therefore have passed a series of laws (ACTA , SOPA , PIPA , CISPA 101) for commercial purposes is supposed to be , so they can  be able to control the flow of information.

What today is called intellectual and commercial property (ACTA) , tomorrow will be called the ban reproductive information.

The views and opinions could not be able to moved to the citizens of other states (PIPA). Each state will have  its own official information network that is going to be completely different from other states. When citizens have a unique source of information the official state , then governments can very easily  create  internal and external enemies. (We’ve read all this in the  ”1984”  G.Orwell).

First I would suggest to address the issue of free movement of information  and there to turn our attention now.

If we can bypass the ACTA, SOPA, PIPA, CISPA 101 then we can at least be aware to struggle against  the new global dictatorship that wants to be imposed on us.

 

#thegameagainsthumanity

#thegameagainstGreece

Monkey’s weapons are ACTA-SOPA-PIPA-CISPA 101.

Freedom of speech, thought and expression is the most basic human characteristic…

Humanity got drunk  and believed that we can make fun of it…

And as a result , our own power , turned against us…

We gave the gun to companies so they can shoot against us…

Put in place of the soldiers the humanity…

Put in place of the monkey the companies…

See the result…

ACTA-SOPA-PIPA-CISPA 101 are  the weapon(s) of the companies against humanity.

 

ACTA-SOPA-PIPA-CISPA 101 ?

Copying is not theft.

CISPA 101 (SOPA-PIPA)

To deceive the world they changed the name…

Does the whole world is one country?

The day before yesterday someone hacked all of our accounts (blog , twitter).

Who could that be?

Maybe the following video will help you realised in what world we are all living in…

Can a country , in peace time , attack to citizen of an other country?

Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων,…

ΤΜΗΜΑ Δ   Ακροτελεύτια διάταξη : Άρθρο 120  παρ.4

Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων,που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία.-

Άρθρο 5Α   παρ.2

Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην κοινωνία της πληροφορίας . Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά , καθώς και της παραγωγής , ανταλλαγής και διάδοσης  τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους…

Έτσι προστατεύει το σύνταγμα της Ελλάδας τους κατοίκους αυτής της χώρας.

Στα χαρτιά όλα αυτά βέβαια. Χθες παραβίασαν (κάποιοι) αυτό το άρθρο του συντάγματος…

Μετά από αυτό που πάθαμε προχθές και χθες  , που μας  χάκαραν , δηλαδή , τα πάντα , ξαναστήσαμε πάλι το blog μας , με μια ψιλοαλλαγή στο όνομα .

Κοιτάξτε να δείτε από που και πώς το πάθαμε :