The Beginning Is Near

Anonymous: Revolution 2012

Ένα υπέροχο κείμενο , μια κραυγή αγωνίας. Γιατί δεν πρέπει να ψηφιστεί η ακροδεξιά από τους Έλληνες.

Ο άνθρωπος του μετρό

Υπάρχουν τρία είδη ανθρώπων: Αυτοί που μελετούν τις δημοσκοπήσεις σαν να είναι η Αγία Γραφή, αυτοί που τις θεωρούν απλώς ενδεικτικές για κάποιες καταστάσεις, και αυτοί που τις απορρίπτουν συλλήβδην επειδή θεωρούν πως είναι “μαγειρεμένες”. Και οι τρεις έχουν τα δίκια τους, εκτός από τους πρώτους. Γεγονός είναι, πάντως, ότι αν ρίξεις μια ματιά σε μία δημοσκόπηση, σε όποιο είδος κι αν ανήκεις, όλο και κάποιο συμπέρασμα μπορείς να βγάλεις.

Θυμάμαι ότι η πρώτη δημοσκόπηση στην οποία είδα να συμπεριλαμβάνεται η Χρυσή Αυγή (και μάλιστα να εμφανίζεται να μπαίνει στη Βουλή) ήταν μία απίθανη δημοσκόπηση, που έδινε στη Δημοκρατική Αριστερά ποσοστό που θύμιζε ΦΠΑ και άλλα τέτοια τρελά. Δεν μπορούσα να την πάρω στα σοβαρά. Όμως από εκεί και μετά ήρθαν κι άλλες δημοσκοπήσεις. Και σχεδόν όλες, αν όχι όλες, έδειχναν το ίδιο πράγμα: Η Χρυσή Αυγή οριακά στη Βουλή. Δεν ήταν πια για γέλια.

Για την ακρίβεια, δεν ήταν…

View original post 942 more words

The sick is not countable as a human being, but as profit…

The wise artist taxi driver.

Must be heard.

More serius than ever.

WWFuck you (english version)

There is no greater stupidity of the world event.

We celebrate today the global Earth Hour. A “celebration” established by the WWFaround the world. Turn the lights off for an hour everywhere and so is the economy of natural resources.

We must not forget that the WWF is an NGO funded by subscriptions from the people around the world , but also by States, Unesco and the UN.  The more action seems to take, the greater and the funding it receives. Acting as a good company “discovered” the global Earth Hour and the show with the closed  lights.

There is no greater provocation but from creating a sense of collective responsibility , where there is no problem , to cover the problem itself.

What they tell us?

You pollute, you’re wasting natural resources, you are killing the earth.

If we fall into this trap they have set for us , then we are ALL FUCKED.

We have to answer:

The oil, the mining, the generating companies and the needs that THEY are causing to us , in order to grow their profits, destroy the earth with their policies.

We  suggest to light all the lights tonight to show that the problem is not 99% but 1%.

The only day we recognize as the earth day  is the “Day of the land of Palestine.”

#thegameagainstGreece

#thegameagainsthumanity

WWFuck you(GR)

Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ηλιθιότητα από τα παγκόσμια event .

Γιορτάζουμε σήμερα την παγκόσμια ώρα της γης. Μια ”γιορτή”  που καθιερώθηκε από την WWF  σ’όλο τον κόσμο. Κλείνουν τα φώτα παντού για μια ώρα και έτσι γίνεται οικονομία φυσικών πόρων.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η WWF είναι μια Μ.Κ.Ο.  που χρηματοδοτείται από συνδρομές του κόσμου αλλά και από κράτη , την Unesco και τον Ο.Η.Ε.  Όσο πιο πολλές δράσης φαίνεται να αναλαμβάνει , τόσο πιο μεγάλη και η χρηματοδότηση που λαμβάνει. Λειτουργώντας ως καλή επιχείρηση ”ανακάλυψε” την παγκόσμια ώρα της γης και το show με τα κλειστά φώτα.

Δεν υπάρχει μεγαλύτερη προβοκάτσια όμως από το να δημιουργείς το αίσθημα της συλλογικής ευθύνης , όταν αυτό δεν υπάρχει , για να καλύψεις το ίδιο το πρόβλημα.

Τι μας λένε;

Εσείς ρυπαίνετε , εσείς σπαταλάτε τους φυσικούς πόρους , εσείς σκοτώνετε τη γη .

Αν πέσουμε σε αυτήν την παγίδα που μας έχουν στήσει , την έχουμε πατήσει.

Πρέπει να τους απαντήσουμε:

Οι πετρελαικές , οι μεταλλευτικές , οι ηλεκτροπαραγωγικές εταιρείες και οι ανάγκες που μας δημιουργούν , για να μεγαλώσουν τα κέρδη τους , καταστρέφουν τη γη με την πολιτική τους.

Προτείνω να ανάψουμε όλοι τα φώτα απόψε για να δείξουμε ότι το πρόβλημα δεν είναι το 99% αλλά το 1%.

Τη μόνη μέρα της γης που αναγνωρίζω είναι η ”μέρα της γης της Παλαιστίνης”  .

#thegameagainstGreece

#thegameagainsthumanity

Anonymous shut down 400 sites in China!

The first big punch from Chinese Anonymous .

Among other sites  were five of  Chinese Government

http://www.qnwqdj.gov.cn/
http://cdcbd.gov.cn/
http://tygtzy.gov.cn/index.php
http://www.bbdj.gov.cn/
http://www.dzwqb.gov.cn/

The Chinese government’s response was to close 16 sites with the excuse that broadcast rumors of military coup. SinaWeibo and TancentQQ do not allow users to post comments until April 3.

This is the list of all 400 webpages

This is the TRUE @AnonymousChina  message:

 1.   /  \   _ __   ___  _ __  _   _ _ __ ___   ___  _   _ ___
 2.   / /\ \ | ‘_ \ / _ \| ‘_ \| | | | ‘_ ` _ \ / _ \| | | / __|
 3.  / ____ \| | | | (_) | | | | |_| | | | | | | (_) | |_| \__ \
 4. /_/    \_\_| |_|\___/|_| |_|\__, |_| |_| |_|\___/ \__,_|___/
 5.                              __/ |
 6.                             |___/
 7. Follow @AnonymousChina
 8. ################################################
 9. ===========Anonymous China Message==============
 10. ################################################
 11. Hello, we are Anonymous.
 12. All these years the Chinese Government has subjected their people to unfair laws and unhealthy processes.
 13. People, each of you suffers from tyranny of that regime.
 14. Fight for justice, fight for freedom, fight for democracy!
 15. In the defaces and leaks in this day, we demonstrate our revolt to the Chinese system. It has to stop! We aren’t asking you for nothing, just saying to protest, to revolt yourself, to be the free person you always want to be! So, we are writing this message to tell you that you should protest, you should revolt yourself protesting and who has the skills for hacking and programming and design and other “computer things” come to our IRC: http://2.webchat.anonops.com/ channel: #GlobalRevolution .
 16. We are Anonymous.
 17. We are Legion.
 18. We do not forgive.
 19. We do not forget.
 20. Expect us.
 21. ###############################################
 22. In chinese: 匿名中国消息
 23. ###############################################
 24. 您好,我们是无名氏。
 25. 这些年来中国政府对本国人民不公平的法律和不健康的过程。
 26. 人,你们每个人患有该政权的暴政。
 27. 争取正义,为自由而战,争取民主!
 28. 在这一天中的污损和泄漏,我们证明我们的反抗,中国的制度。它已停止!我们不要求你什么,只是说抗议,反抗自己,你总是希望成为自由人!所以,我们写这个消息告诉你,你应该抗议,你应该反抗自己的抗议,谁拥有的黑客,编程和设计的技能和其他计算机的东西“来我们的 IRC:http://2.webchat.anonops.com/ 通道:#GlobalRevolution
 29. 我们是无名氏。
 30. 我们是军团。
 31. 我们不原谅。
 32. 我们不要忘记。
 33. 期望我们。

 

Anonymous: We Will Not Shut Down The Internet

We will not shut down the Internet on March 31st of this year. We will not be affiliated henceforth with false information targeting our collective. This, blackout, is only a ploy to make Anonymous look unreliable in the eyes of the public. Do not trust mainstream media. Even if, in an unfortunate disconnection of the internet takes place tomorrow, know that the collective does not agree with this. We do not believe in censorship. We do believe that this is could be a false-flag operation created by the United States government.

TRANSCRIPT
________________

Citizens of the Internet. We are Anonymous.

It has come to the collective’s attention that there have been threats made by Anonymous to “shut down the internet”. These threats are NOT those of the collective as a whole!

Be aware that Anonymous itself is an idea. Everyone has the right to an idea. Because of this, anyone can use the name ‘Anonymous’. An attack on internet service providers may possibly be by Anonymous, but not the collective as a whole.

There’s also quite a possibility that the government may be behind the threats as an effort to push stricter internet laws. Remember, the government has conducted false flag operations in the past.

Or, this can simply be a ploy to discredit Anonymous in the eyes of the public.

The collective uses the internet to operate and plan ops. Therefore they have no reason to attack internet service providers. In the end, it would hurt more innocent people than corrupt government officials, and that’s never the goal of the collective.

There’s no justice in harming the innocent and there’s no excuse for it!

Governments have used our differences to keep us arguing and fighting each other so that we overlook what really matters. Our choices are simple, we can either learn to accept each other for who we are, or die divided by relatively insignificant issues.

Pointless bickering isn’t going to get us anywhere and that’s exactly what the corrupt individuals in our various governments want.

THIS IS A MESSAGE TO THOSE WHO DEPEND ON THE INTERNET.

We are Anonymous.

We will not shut down the Internet on March 31st of this year. We will not be affiliated henceforth with false information targeting our collective. This, blackout, is only a ploy to make Anonymous look unreliable in the eyes of the public. Do not trust mainstream media. Even if, in an unfortunate disconnection of the internet takes place tomorrow, know that the collective does not agree with this. We do not believe in censorship. We do believe that this is could be a false-flag operation created by the United States government.

And we will not take the blame for it.

We are Anonymous.
We are Legion.
We do not forgive.
We do not forget.
Expect us.

Good morning…for my birthday!

(The Artist Taxi Driver):This Government has a mental defective gene

Από μικρό κι από τρελό…

i love you man bacause you found your own way to protest and try to awake others around you … this is what makes any human being fucking special…our brain…our imagination…greetings from fucked up Greece…

$15 trillion fraud, not what you expect from the UK government.

http://www.15trillionfraud.co.uk/jwplayer/player.swf